OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 1. Prodejcem vstupenek na webu vstupenky.reenio.cz a dancedivas.cz je Celebrity Management s.r.o., IČ 25112422, se sídlem Karlštejn 136, 267 18.  Uvedený prodejce je rovněž pořadatelem akce Dance Divas.
 2. Kontaktní údaje: info@dancedivas.cz, telefon 605 226 003
 3. Ceny vstupenek jsou vedeny v Kč včetně 15% DPH. Manipulační poplatek za doručení vstupenek formou cenného psaní je 75Kč. Na dobírku se vstupenky nezasílají.
 4. Možnosti platby za vstupenky
 • online kartou (MasterCard a Visa) v rámci systému GoPay
 • zrychleným bankovním převodem v rámci systému GoPay
 • Po přijetí platby si budete moci vytisknout svou eVstupenku, která vám bude doručena emailem. Vaše zakoupené vstupenky si budete moci vytisknout na své tiskárně přes ikonu opravňující k tisku vstupenek. K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader). Pořadatel neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této eVstupenky. eVstupenku je nutné uchovávat na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolou jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží. Každá vstupenka je opatřena originálním QR kódem.

5. Kupující bere na vědomí, že na smlouvu o koupi vstupenky se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené s pořadatelem. Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Informace vydává Pořadatel, kterým je Celebrity Management s.r.o.. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.

6. Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat Pořadatele o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.

7. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo pořadatele na vědomí a souhlasí s ním.

8. Informace o vstupu do areálu konání koncertu jsou uvedeny na tomto webu v sekci INFORMACE.

9. Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno.

11. O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel.

12. Pořadatel vede aktuální databázi kupujících obsahující osobní údaje poskytnuté kupujícím v rámci nákupu nebo rezervace vstupenek a údajů týkajících se nákupů a plateb kupujícího na webu pořadatele (dále jen "Údaje").

 • Pořadatel je oprávněn zpracovávat Údaje pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek, případně vyplývajících z právních předpisů.
 • Kupující souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji kupujícího, k jejichž zpracování dal kupující pořadateli souhlas, pro účely nabízení představení pořádaných pořadatelem a nabízení dalších produktů či služeb pořadatele, pro další marketingové či obchodní účely pořadatele, a to v rozsahu v jakém byly Údaje získány v souvislosti s poskytováním služeb pořadatele.
 • Kupující souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn pověřit zpracováním jeho Údajů třetí osobu jakožto zpracovatele.
 • Pořadatel bude zpracovávat Údaje týkající se nákupu vstupenky a platby za ni nebo za rezervaci vstupenek po dobu 5 let od okamžiku zaplacení příslušné vstupenky prostřednictvím webu dancedivas.cz    
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.
 • Za zprávu doručenou kupujícímu se považuje e-mail doručený na adresu kupujícího zaregistrovanou na webu pořadatele.
 • Za zprávu doručenou pořadateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu info@dancedivas.cz
  Vymezení pojmu Vstupenka - doklad opravňující držitele ke vstupu na koncert DANCE DIVAS. Vstupenka je tištěná na prodejním místě smluvního prodejce Pořadatele. "eVstupenka" je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu Pořadatele nebo jeho smluvních prodejců. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do areálu. Vstupenka platí výhradně pro uvedený den, hodinu, představení, místo konání, řadu a místo na ní uvedené.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

Celebrity Management s.r.o. sama od sebe a bez dalšího dbá ochrany osobních dat, ctíme soukromí osob a všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí a úctou. Nicméně, ode dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR), které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování.

Abychom učinili liteře Nařízení za dost, jsme povinni vás informovat o vašich právech z hlediska ochrany osobních údajů a také o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů.

Jaká tedy máte podle Nařízení (EU) práva?

Právo na výmaz (zapomenutí) - Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Právo na přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) - pokud o to požádáte, může Vám být poskytnut přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.

Právo na přenesení osobních údajů - pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně.

Právo žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování - máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu - zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně(kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služby (vstupenka na kulturní akci) a za účelem informování o kulturních akcích. Získáváme od Vás obecné osobní údaje, a to údaje identifikační a adresné, kterými jsou jméno, příjmení, telefon a email, které nám s Vámi umožňují adresnou komunikaci.

Osobní údaje identifikační a adresné uchováváme v kmenových záznamech po dobu jednoho roku od poslední transakce s kartou a vaší registrace do systému prodeje vstupenek.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být naši smluvní partneři, které potřebujeme k zajištění chodu prodeje vstupenek. Dodavatelé IT, poskytovatelům kurýrní a logistické služby, pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu práv naši společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy.

Závěrem bychom Vás rozhodně chtěli ubezpečit, že osobní údaje jsou u nás v bezpečí a chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní.

V případě dotazů k GDPR nás kontaktujte.

Správce Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Celebrity Management s.r.o., IČO: 25112422, DIČ: CZ251124228, se sídlem Karlštejn 136, 267 18

Email: gdpr@dancedivas.cz

Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá zřízenou.

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.